I tak to się zaczęło...2007-03-26  
Inicjatorem zgromadzenia w jednym miejscu i o jednej porze ludzi, którym zależy, by nasza wieś zdobywała nowe środki do ciekawych inicjatyw, był dyrektor miejscowej szkoły - pan Andrzej Galla.

 

Zgromadzeni jednogłośnie podjęli uchwałę o powołaniu Stowarzyszenia Przyjaciół Moch. Było wesoło, ale rzeczowo...Przyjęto także Statut Stowarzyszenia i powołano Komitet Założycielski w składzie: Stanisław Skorupka, Marek Malcherek i  Elżbieta Wita, którego zadaniem jest zarejestrowanie Stowarzyszenia Przyjaciół Moch w Sądzie Rejonowym XXI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Poznaniu, co pozwoli na faktyczne rozpoczęcie działalności Stowarzyszenia. Dokumenty były tworzone na gorąco

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Moch powstało dla realizacji określonych w Statucie zadań, m. in. promowania naszej wsi i regionu w kraju i za granicą, ochrony walorów historycznych, kulturowych, zabytkowych, przyrodniczych i krajobrazowych naszej małej Ojczyzny, wspierania demokracji i budowania społeczeństwa obywatelskiego, wspierania działań kulturalnych, oświatowych, sportowych, ekologicznych, antyalkoholowych, opracowywania własnych projektów rozwojowych wsi, współdziałania z władzami w zakresie przygotowania i realizacji planów rozwoju infrastruktury i gospodarki wsi, aktywnej walki z bezrobociem, organizowania wypoczynku młodzieży oraz współpracy zagranicznej, także wyrównywania szans edukacyjnych młodzieży wiejskiej i szerzenia idei społeczeństwa informatycznego.

 

Zebrani - pierwsi członkowie Stowarzyszenia - wybrali także pierwsze władze:
           Zarząd:

Prezes:                        Andrzej Galla

Wiceprezes:                Stanisław Skorupka

Skarbnik:                    Barbara Utrata

Sekretarz:                   Renata Bortniak

Członkowie Zarządu:  Lucyna Franek, Wanda Jalocha, Grzegorz Mikołajczak


Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:                    Marek Matysik

Zastępca Przewodniczącego:  Marek Rzyski

Sekretarz:                               Elżbieta Wita

 

A oto pierwsi członkowie jeszcze nie zarejestrowanego Stowarzyszenia Przyjaciół Moch:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Marek Bajon

Jerzy Bortniak

Renata Bortniak

Maria Cupryś

Irena Czernicka

Lucyna Franek

Andrzej Galla

Wanda Jalocha

Piotr Kokornaczyk

Andrzej Kowalewicz

Marek Malcherek

Irmgard Mania

Marek Matysik

Grzegorz Mikołajczak

Marek Rzyski

Stanisław Skorupka

Barbara Utrata

Elżbieta Wita

Bożena Słowek  z Gubina

Dołączyli także trochę spóóźnieni pani Wójt Dorota Gorzelniak oraz radny Leon Rozynek
Jetseśmy pewni, że po rejestracji będzie nas więcej.redaktor: Naczelny