Tłumne zebranie...2013-03-11  

Mimo, że marcowe Zebranie jest tradycyjną doroczną naradą mieszkańców, to jednak w tym roku liczył się tylko jeden jego punkt programu. Było nim omówienie zasad nowego SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI, które osobiście przedstawił Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego "Obra", Krzysztof Piasek. A że temat to ważny dla każdego i to w całej Polsce, to i sala wiejska pękała w szwach. Tylu ludzi nie było na Zebraniu chyba nawet w burzliwych latach wyboru sołtysa.

Wcześniej jednak sołtys Marek Malcherek przedstawił sprawozdanie roczne z działalności Rady Sołeckiej, do którego nikt się nie odniósł i zostało przyjęte przez aklamację. Widać było, że obecni czekali na wyjaśnienia zaproszonego gościa.

Pan Krzysztof długo, ale bardzo spokojnie i merytorycznie przedstawił główne założenia nowej Ustawy Sejmowej, a zwłaszcza obowiązki jakie nakłada ona na obywateli Rzeczypospolitej. Czyli:

  • Od 1 lipca 2013 przestają obowiązywać dotychczasowe zasady na odbiór odpadów komunalnych. Obowiązki w zakresie odbioru odpadów komunalnych przejmie firma, którą Związek Międzygminny w imieniu gminy wyłoni w drodze przetargu.
  • Za odbiór odpadów mieszkaniec będzie wnosił opłatę do Związku Międzygminnego, która zastąpi dotychczasowe rozliczenia z firmami wywozowymi.
  • Stawka ustalana będzie przez Związek Międzygminny. Opłata ustalana będzie jako iloczyn stawki i ilości mieszkańców zamieszkujących na terenie posesji. Informacje o ilości mieszkańców zamieszkujących na terenie posesji mieszkaniec przekazywał będzie w formie DEKLARACJI.
  • W DEKLARACJI należy określić czy na terenie posesji prowadzona będzie segregacja odpadów oraz czy kompostowane będą odpady biodegradowalne. Jeśli odpady będą segregowane opłata będzie niższa.
  • Nowy system obejmie również firmy i instytucje.

Na terenie gminy powstaną punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Uchwalony zostanie regulamin utrzymania czystości i porządku przedstawiający szczegółowe zasady postępowania z różnymi rodzajami odpadów.

Padało wiele pytań, na które pan Piasek cierpliwie odpowiadał, większość jednak dotyczyła samej Ustawy, na którą jednak nasz gość wpływu nie ma. Deklarował jednak dużą elastyczność Związku Międzygminnego "Obra", kiedy system będzie już działał. Więcej informacji można znaleźć na stronach ZM OBRA.

FOTOGALERIA

film na tematredaktor: Naczelny