INNOWACJA PEDAGOGICZNA2017-06-01  

W roku szkolnym 2016/2017 szczególną uwagę skupiliśmy na rozwijaniu zainteresowań czytelniczych wśród dzieci. W tym celu nauczycielki Jolanta Jung i Barbara Utrata napisały program własny „Czytajmy dzieciom”, który został zgłoszony do Kuratorium Oświaty w Poznaniu jako innowacja pedagogiczna. Program był realizowany od grudnia 2016 r. do końca maja 2017 r. we wszystkich grupach wiekowych. Głównym założeniem programu było umożliwienie dzieciom dobrowolnego i spontanicznego udziału w zabawach z tekstem oraz częstego kontaktu z książką, poznawanie utworów literatury dziecięcej oraz rozwijanie ich zainteresowań czytelniczych poprzez różnorodne formy aktywności. Do najciekawszych działań w tym zakresie należały:
•    codzienne czytanie dzieciom w grupach;
•    prowadzenie akcji przedszkolnej: „Czytajmy dzieciom”- wykorzystanie elementów ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”;
•    współpraca z rodzicami oraz członkami rodzin w celu aktywnego włączenia ich w przebieg procesu nauki czytania w przedszkolu;
•    zapraszanie gości w ramach akcji „Czytajmy dzieciom”- P. wójt D. Gorzelniak, P. wicewójt M. Silski, P. inspektor J. Karkowska, P. dyrektor B. Utrata, P. historyk G. Mikołajczak, emerytowani nauczyciele ze szkoły i inni;
•    współpraca z Biblioteką Publiczną w Mochach w celu zainteresowania dzieci książką;
•    współpraca ze Szkołą Podstawową w Mochach – czytanie bajek przez nauczycielkę P. J. Koziołek i uczniów z klas II;
•    spotkania a aktorami – oglądanie sztuk teatralnych;
•    wdrażanie dzieci do szanowania książek w przedszkolu;
•    współpraca z wydawnictwami – sprzedaż książek wśród rodziców;
•    zastosowanie bajki terapeutycznej jako metody na wyciszenie, relaksację, odreagowanie napięcia;
•    wspólne pisanie książki przez rodziców i dzieci pt. „Przygody misia Stefanka”;
•    organizacja konkursu recytatorskiego dla dzieci na szczeblu przeszklonym;
•    dokumentowanie w kronice i na stronie internetowej realizacji zadań – artykuły, zdjęcia ze spotkań z czytającymi gośćmi ;
•    prezentowanie różnych utworów dziecięcych w formie słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej;
•    słuchanie bajek opowiadanych przez dzieci;
•    wyrażanie gestem i ruchem treści literatury. Zabawy przy piosenkach o tematyce bajkowej;
•    inscenizowanie utworów. Zabawy teatralne;
•    wykonywanie prac plastycznych na podstawie literatury- wystawa prac w szatniach przedszkolnych;
Realizacja programu „Czytajmy dzieciom” przyczyniła się do podniesienia kompetencji językowych u dzieci, rozwoju pamięci i wyobraźni, poprawy koncentracji uwagi, poziomu wypowiedzi ustnych przedszkolaków, wyciszenia i większej gotowości do nauki, zwiększenia zdolności dzieci do refleksji i krytycznego myślenia, wzrostu zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu oraz wzrostu czytelnictwa wśród przedszkolaków. 


Jolanta Jungredaktor: Aneta Hamrol