Strona główna -> PRZEDSZKOLE -> Organizacja Pracy Przedszkola
         IMIENINY:
 KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA2018-09-01  

KONCEPCJA PRACY
PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
W MOCHACH

Podstawa prawna opracowania koncepcji:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego. ( dziennik Ustaw z 2009r. Nr 168, poz. 1324)
2. Statut Przedszkola Samorządowego z Oddziałem Integracyjnym

Wizja

Nasze przedszkole jest miejscem wzajemnego szacunku i zaufania,
w którym dzieci rozwijają się wszechstronnie, są twórcze i otwarte dla ludzi
i świata, czują się kochane i szczęśliwe, osiągają gotowość szkolną w atmosferze akceptacji
i zrozumienia, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb edukacyjnych w oparciu o dobrą
współpracę z najbliższym środowiskiem.

Misja

1. Organizowanie procesów edukacyjnych zapewniających wszechstronny i harmonijny rozwój każdego wychowanka w tym przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole.
2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych oraz wdrażanie rodziców do współdecydowania w sprawach przedszkola.
3. Dbanie o pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku-współpraca z lokalnymi instytucjami.
4. Wspomaganie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej.
5. Zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia przedszkola gwarantującego właściwą realizację zadań placówki.

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:

    Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu – dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.
    Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalanie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość docenienia wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.
    Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

Sylwetka naszego absolwenta:

- Jest przygotowany do podjęcia obowiązków szkolnych - posiada wiedzę i umiejętności określone
w podstawie programowej,
- Jest samodzielny,
- Zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia, posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
- Nazywa przeżywane przez siebie uczucia, potrafi okazywać je w sposób właściwy
- Ma pozytywny obraz samego siebie i świadomość własnej tożsamości.
- Dostrzega i akceptuje różnice między ludźmi, odnajduje w innych pozytywne cechy, jest
tolerancyjny i wrażliwy.
- Potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce.
- Jest dobrym kolegą i używa zwrotów grzecznościowych.
- Przestrzega norm i zasad obowiązujących w grupie.
- Wyraża swoją ekspresję przez twórczość literacką, muzyczną, plastyczną i ruch.
- Jest przyjacielem otaczającego świata, roślin i zwierząt.
- Dba o bezpieczeństwo własne i innych.
- Przestrzega zasad bezpiecznego poruszania się po ulicach

Procesy zachodzące w przedszkolu:

    Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój wychowanka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
    Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze
i doświadczenia, metody projektu, metody aktywizujące oraz wymagające rozwój twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw
i odpowiedzialnego wywiązywania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi. Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.
Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym
    Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowywaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole – dom i doskonali formy tej współpracy. Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji.

Priorytety z koncepcji - kierunki planowanych zmian:

1.  Budowanie skutecznego system współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.
2.    Dostrzeganie potrzeb innych ludzi i reagowanie na nie.

Do realizacji celów koncepcji nasze przedszkole stosuje następujące metody:
    podające
•    rozmowa
•    pogadanka
•    praca z książką
    aktywizujące
•    sytuacyjna
•    burza mózgów
•    gry dydaktyczne
•    giełda pomysłów
•    zdań niedokończonych
•    obserwacja
•    pomiar
•    eksperymenty
•    ćwiczeń praktycznych
•  ćwiczeń utrwalających(powtarzanie czynności w celu opanowania danych umiejętności, wykształcenia przyzwyczajeń, nawyków) 
•    ekspresyjne(wyrażanie własnych przeżyć i uczuć w działaniu i twórczości)
•    opowieści ruchowej
•    edukacji muzycznej Carla Orfa
•    ruchowej ekspresji twórczej Rudolfa Labana
•    ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne
•    gimnastyki twórczej M.i A. Kniessów

Kryteria sukcesu:

•    Wzrost bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego dzieci.
•    Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.
•    Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.
•    Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.
•    Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.
•    Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.
•    Realizacja autorskich programów edukacyjnych, profilaktycznego i wychowawczego.
•    Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.
•    Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.
•    Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.
•    Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne.
•    Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.
•    Wzrost zadowolenia rodziców z jakości usług świadczonych przez przedszkole.

Koncepcja pracy przedszkola jest analizowana i w miarę potrzeb podlega modyfikacji. Do koncepcji zostaną opracowane programy : wychowawczy i profilaktyki, które będą spójne z koncepcją . Programy te będą zawierały szczegółowe treści do realizacji.


redaktor: Aneta Hamrol  

<- powrót        
 liczba odwiedzin: 5065920      online: 1

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia