Strona główna -> PRZEDSZKOLE -> Organizacja Pracy Przedszkola
         IMIENINY:
 REGULAMIN2019-09-01  
REGULAMIN PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO 
Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM W MOCHACH 

1. Podstawę przyjęcia dziecka do placówki przedszkolnej stanowi dokładnie wypełniony wniosek o przyjecie dziecka do przedszkola.
2. Przedszkole jest dostosowane czasem pracy do potrzeb rodziców pracujących zawodowo. 
3. Przedszkole jest czynne od godziny 7.00 do 16.00 . 
4. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 3 rok życia do rozpoczęcia nauki w szkole ( w wyjątkowych sytuacjach dzieci 2,5 letnie, jeżeli są wolne miejsca w placówce). 
5. Do przedszkola mogą uczęszczać dzieci niepełnosprawne oraz niedostosowane społecznie- do ukończenia 9 roku życia. 
6. Do przedszkola może uczęszczać jedynie dziecko zdrowe, niewymagające specjalnej opieki - dziecka chorego lub z objawami choroby nie wolno przyprowadzać. Przedszkole nie zapewnia opieki lekarskiej, a nauczyciele nie mogą podawać dzieciom medykamentów przyniesionych przez rodziców. 
7. W przypadku choroby zakaźnej dziecka rodzice obowiązani są natychmiast zawiadomić przedszkole 
8. Wszystkie dzieci zgłoszone do przedszkola na nowy rok szkolny podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków. Koszty ubezpieczenia pokrywają rodzice do 10 października danego roku szkolnego. 
9. Rodzice zapewniają dzieciom zmianę obuwia, przybory toaletowe oraz strój gimnastyczny, dla dzieci leżakujących pościel, poduszkę oraz bieliznę nocną. 
10. W poszczególnych oddziałach wiekowych realizowany jest program wychowania przedszkolnego w zakresie co najmniej obowiązującej Podstawy programowej wychowania przedszkolnego. 
11. Praca wychowawczo- dydaktyczna w przedszkolu odbywa się wg rozkładu dnia. 
12. W miarę potrzeb Rodziców i możliwości organizacyjnych przedszkola będą organizowane zajęcia dodatkowe. 
13. Przedszkole prowadzi również żywienie dzieci. Ta działalność jest w pełni odpłatna. 
14. Dzieciom, którym z powodu warunków rodzinnych potrzebna jest stała lub doraźna pomoc materialna może być zapewnione bezpłatne dożywianie z funduszu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
15. Dzieciom nie należy dawać do przedszkola ostrych przedmiotów. Słodycze mogą przynosić tylko z okazji imienin lub urodzin. W ustalony dzień mogą przynieść ulubioną zabawkę. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za prywatne zabawki przyniesione przez dziecko do przedszkola.
16. Rodzice są zobowiązani do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
17. Na dwór wychodzą wszystkie dzieci. Nie ma możliwości na życzenie Rodziców pozostawienia dziecka w tym czasie w przedszkolu. 
18. Rodzice sprawują opiekę nad dzieckiem w drodze do przedszkola i z przedszkola do domu.
W przypadkach losowych - osoby przez nich pisemnie upoważnione, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo po uprzednim powiadomieniu wychowawcy. 
19. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu odlicza się za każdy dzień opłatę za pobyt dziecka i  dzienną stawkę żywieniową. 
20. Nieobecność dziecka w przedszkolu rodzice zgłaszają pisemnie lub telefonicznie do godz. 8.00.
21. Rodzice mają prawo wybrać spośród siebie reprezentację tzw. Radę Rodziców, której celem jest samorządny udział w kształceniu i wychowaniu dzieci /sprawy te określa Regulamin Rady Rodziców/. 
22. Wszystkie sprawy wychowawcze rodzice omawiają z wychowawczynią oddziału przedszkolnego. 
23. Wszystkie uwagi dotyczące funkcjonowania placówki przedszkolnej należy kierować do dyrektora przedszkola. 
24. Wszelkie zmiany dotyczące rezygnacji z przedszkola, godzin pobytu i ilości spożywanych posiłków powinny być wnoszone na piśmie, do końca miesiąca poprzedzającego zmianę i wymagają zgody dyrektora. O zmianie rodzic informuje nauczyciela i intendenta . 
25. Rodzice zobowiązani są do uiszczania opłat od 9 do 12 danego miesiąca na konto przedszkola.
redaktor: Aneta Hamrol  

<- powrót        
 liczba odwiedzin: 5065943      online: 2

Copyright © Zespół Szkół w Mochach. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia